Schéi Feierdeeg an Alles Guddes am Neie Joer

|   Congé | Congé

Mir hu bis den 3. Januar 2021 nach mat Congé.

Dono si mer erëm wéi gewinnt fir eis Kënnercher do.

All eise véierbeenege Kënnercher, hiren zweebeenege Mammen, Pappen a Gesëchter, sou wéi hirer ganzer Famill wënsche mer schéi Feierdeeg a bleiwt gesond.

Teem Doggy@Petz

Retour
Schéi Feierdeeg
© Sandra / AdobeStock